Statut

Rozdział I
Nazwa, teren, cel i sposoby działalności.

Paragraf 1
Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie „Niezależna Fonografia Polska”, w dalszej części Statutu nazywana w skrócie „SNFP” i działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Paragraf 2
1. SNFP działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą SNFP jest miasto stołeczne Warszawa.
3. SNFP opiera swą działalność na pracy członków, z prawem zatrudniania pracowników, w celu realizacji zadań statutowych.
4. SNFP może używać odznak, pieczęci i innych symboli na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
5. SNFP może należeć do stowarzyszeń, związków i innych organizacji zagranicznych i międzynarodowych.

Paragraf 3
Celem SNFP jest wspieranie działalności kulturalnej, twórczej, artystycznej i produkcyjnej w dziedzinie muzyki we wszystkich jej aspektach, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ochrony i zbiorowego zarządzania prawami polskich, niezależnych producentów fono i video-gramów oraz ich reprezentowania.

Paragraf 4
Cele swe SNFP osiaga przez:
1. zbiorowe zarządzanie prawami do fono i video-gramów członków SNFP jak i prawami innych podmiotów, które prawa te SNFP powierzą.
2. udzielanie wszelkiej potrzebnej pomocy członkom SNFP.
3. zorganizowanie systemu oraz prowadzenie ochrony, inkasowania, dzielenia należnych kwot i innych czynności z zakresu organizacji zbiorowego zarządzania prawami do fono i video-gramów na podstawie zawartych umów w kraju.
4. zakres działań jak w p. 3 w odniesieniu do praw zagranicznych producentów, wynikający z zawartych z nimi lub ich reprezentantami umów.
5. wspieranie i promowanie działań o szczególnym znaczeniu dla polskiej kultury, oraz wyróżniających się poziomem artystycznym.
6. fundowanie stypendiów dla osób pragnących kształcić się w kraju lub zagranicą w dziedzinach związanych z kulturą i muzyką.
7. działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. działalność wydawniczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. współpracę z innymi organizacjami, organami władzy i administracji państwowej, instytucjami krajowymi i zagranicznvmi zajmującymi się zagadnieniami znajdującymi się w zakresie statutowych zadań SNFP.
10.prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i interwencyjno -prawnej, mającej na celu ochronę praw członków SNFP w połączeniu z właściwie rozumianym interesem społecznym i interesem szeroko rozumianej kultury i sztuki.
11. podejmowanie wszelkich innych działań koniecznych dla realizacji zadań statutowych.

ROZDZIAŁ II
Członkowie.

Paragraf 5
Członkiem SNFP może być każdy, bez względu na obywatelstwo.

Paragraf 6
Członkowie SNFP dzielą się na zwyczajnych, nadzwyczajnych, wspierających i honorowych.
Członkostwo nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Rady Naczelnej.

Paragraf 7
1. Członkiem zwyczajnym lub nadzwyczajnym SNFP może być osoba fizyczna lub osoba prawna, zajmująca się produkcja, dystrybucją, rozpowszechnianiem bądź innymi, związanymi z produkcją fono lub video-gramów czynnościami.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu SNFP i zobowiąże sil do opłacania składki członkowskiej.
3. Członkiem honorowym może być osoba zasłużona dla kultury.

Paragraf 8
Członkowie SNFP będący osobami prawnymi wyznaczają do udziału w działalności swojego przedstawiciela.

Paragraf 9
Członkowie wspierający i honorowi nie muszą czynnie angażować się w działania SNFP.
Członek wspierający ma te same prawa i obowiązki co Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Paragraf 10
Członkowie nadzwyczajni mają te same prawa i obowiązki co Członkowie zwyczajni, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego. Po rocznej przynależności do SNFP maja prawo ubiegać się o przeniesienie w poczet Członków zwyczajnych.

Paragraf 11
Na Członku SNFP ciąży:
1. obowiązek przestrzegania postanowień statutu,
2. obowiązek płacenia składki (nie dotyczy Członków honorowych).

Paragraf 12
Członek zwyczajny SNFP ma prawo:
1. uczestniczyć bezpośrednio lub przez pełnomocnika w Zjeździe członków SNFP.
2. Wybierać i być wybieranym do władz SNFP.
3. Brać udział w działalności SNFP.

Paragraf 13
1. Wystąpienie Członka powoduje utratę członkostwa od chwili zawiadomienia Rady Naczelnej o wystąpieniu.
2. Rada Naczelna ma prawo skreślić członka z listu członków Stowarzyszenia. Od tej decyzji członek może odwołać się w ciągu 14 dni od chwili r doręczenia decyzji do Zjazdu SNFP.
3. Skreślenia z listy członków można dokonać w szczególności za nie przestrzeganie statutu, prowadzenie działalności sprzecznej z interesami SNFP lub z zasadami programowymi uchwalonymi na Zjazdach, zaleganie z opłatą składek przez okres przekraczający 6 miesięcy.
4. Wykluczenie z SNFP następuje automatycznie w przypadku prawomocnego wyroku sądowego za nielegalną produkcję, dystrybucję bądź import fonogramów lub videogramów.
5. Ponowne przyjęcie w poczet członków może nastąpić decyzją Zjazdu, a między Zjazdami – decyzją Rady Naczelnej na wniosek zainteresowanego, po stwierdzeniu ustania przyczyn utraty członkostwa.

ROZDZIAŁ III
Władze.

Paragraf 14
1. Władzami SNFP są Zjazd, Rada Naczelna, Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz SNFP trwa cztery lata.

Paragraf 15
Najwyższą władzą SNFP jest Zjazd.

Paragraf 16
Prawo uczestniczenia w Zjeździe ma każdy członek zwyczajny i nadzwyczajny SNFP.
Członkowie wspierający i honorowi mogą uczestniczyć w Zjazdach z głosem doradczym.

Paragraf 17
1. Zjazd zwyczajny zwołuje Rada Naczelna raz na dwa lata.
2. Zjazd Nadzwyczajny zwołuje prezes Rady Naczelnej z własnej inicjatywy albo na
– wniosek 2/3 członków Rady Naczelnej lub Komisji Rewizyjnej,
– bądź też na wniosek 3/4 członków zwyczajnych, w 30 dni od chwili wpłynięcia wniosku.

Paragraf 18
Do kompetencji Zjazdu należy:
1. przyjmowanie sprawozdań Rady Naczelnej i udzielania absolutorium.
2. Przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej.
3. Zmiana statutu lub likwidacja SNFP oraz zadysponowanie jego majątkiem.
4. Wybór i odwołanie prezesa i członków Rady Naczelnej.
5. Wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej.
6. Opracowanie zasad programowych działalności.
7. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji o skreśleniu z listu członków.
9. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności minimum 1/2 uprawnionych do głosowania.

Paragraf 19
W skład Rady Naczelnej, stałej władzy SNFP wchodzą:
– Prezes
– Dwóch vice-prezesów
– Sekretarz
– Skarbnik
– Dwóch członków.

Paragraf 20
Rada Naczelna decyduje o całokształcie działalności SNFP, a w szczególności:
1. organizacji, zatrudnieniu pracowników, uchwalenia regulaminu i nadzorowania pracy Biura.
2. Organizacji zarządzania i ochrony praw do nagrań fonograficznych i audiowizualnych członków- SNFP i podmiotów, które powierzyły te praw-a SNFP w zarząd.
3. Przyjmowania, skreślania i wykluczania członków.
4. Prowadzenie spraw bieżących, zarządzanie majątkiem, reprezentowanie SNFP.
5. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do krajowych i zagranicznych organizacji, udziale w imprezach, kongresach i festiwalach.
6. Podejmowanie decyzji dotyczących przyjmowania darowizn, zapisów, dotacji itp.
7. Opracowanie projektów sprawozdań, programu i planów działalności.
8. Przyznawanie stypendiów bądź subwencji.
9. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

Paragraf 21
1. Prezes lub jego zastępca zwołują posiedzenia Rady Naczelnej według własnego uznania- nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące, z tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Prezes i jego zastępcy działają w imieniu Rady Naczelnej w okresie pomiędzy posiedzeniami, informując Rade na najbliższym posiedzeniu.

Paragraf 22
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków – wybranych przez Zjazd.
2. W ciagu 14 dni od swego wyboru konstytuuje się wybierając Przewodniczącego.
3. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w pracach Rady Naczelnej z głosem doradczym.

Paragraf 23
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności SNFP ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.
2. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Zjazdu.
3. Występowanie z innymi wnioskami i postulatami pod adresem władz SNFP.

Paragraf 24
1. o ile przepisy tego Statutu nie stanowią inaczej, we wszystkich ciałach kolegialnych będących organami SNFP, do ważności uchwal potrzeba podjęcia ich większością głosów, przy obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku ustąpienia członków władz SNFP w czasie trwania kadencji, władze te mogą uzupełnić swój skład do wysokości jednej drugiej składu pochodzącego z wyboru.

ROZDZIAŁ IV
Majątek SNFP.

Paragraf 25
Majątek SNFP stanowią:
1. składki członkowskie
2. darowizny, zapisy, dotacje
3. dochody z majątku SNFP
4 wpływy z działalności gospodarczej i wydawniczej prowadzonej przez SNFP
5. wpływy z opłat za hologramy.

Paragraf 26
Majątek SNFP służy do realizacji celów statutowych.
Nie może być przeznaczony do podziału między członków SNFP, za wyjątkiem uchwały o likwidacji zgodnej ze Statutem.

Paragraf 27
Do ważności oświadczeń woli, pism, dokumentów i zobowiązań majątkowych SNFP wymagane są podpisy:
– Prezesa, jednoosobowo, lub
– Dwóch z pośród pozostałych członków Rady Naczelnej.

Paragraf 28
Uchwały o rozwiązaniu SNFP i zmianach Statutu podejmuje Zjazd Nadzwyczajny większością 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.

Paragraf 29
Podejmując uchwałę o likwidacji SNFP Zjazd Nadzwyczajny określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku.