FAQ

Kto może być członkiem S.N.F.P. ?

Członkiem może być każdy bez względu na obywatelstwo.
Członkiem zwyczajnym lub nadzwyczajnym może być osoba fizyczna lub prawna, zajmująca się produkcją, dystrybucją, rozpowszechnianiem bądź innymi związanymi z produkcją fono- lub videogramów czynnościami.
Członkiem wspierajacym może być osoba prawna lub fizyczna, która zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu SNFP i zobowiąże się do opłacania składki członkowskiej.

Co daje członkostwo w Stowarzyszeniu ?

Członkostwo w SNFP daje ochronę prawną, możliwość korzystania z pomocy w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania, takimi jak STOART, ZAiKS, ZPAV, SAWP, Media Management Europe itp.

Pomagamy naszym członkom optymalizować koszty prowadzonej działalności gospodarczej i unikać zbędnych wydatków.

Doradzamy we wszelkich sprawach, związanych z korzystaniem z muzyki i telewizji w działalności gospodarczej, takiej jak hotele, gastronomia, usługi, handel i in.

Demaskujemy wszelkie przejawy bezprawia, biorąc udział w pracach zmierzających do ulepszenia prawa autorskiego, interweniując we właściwych organach administracji i monitorując rynek.

Dlaczego powstaliśmy ?

SNFP zostało założone w 1998 roku przez grupę niezależnych wydawców i producentów fonograficznych, oraz twórców i przedsiębiorców biorących udział w procesie powstawania produktów fonografii.
Powstaliśmy przede wszystkim, aby skutecznie reprezentować niezależnych producentów i twórców w kontaktach z instytucjami i władzami, aby wspierać niezależna działalność wydawniczą i producencką, aby demonopolizować rynek krajowej fonografii, aby wzmacniać wszystkich tych, którzy chcą przeciwstawić się swoistej hegemonii kilku wielkich koncernów fonograficznych działających w Polsce, oraz przede wszystkim aby wzmocnić polską kulturę.
To ostatnie zadanie chcemy realizować poprzez:
1/ tworzenie własnego, niezależnego, oryginalnego katalogu wydawnictw
2/ wspomaganie artystów debiutujących, którzy nie są w stanie sami „się przebić”.
3/ organizowanie imprez z udziałem niezależnych wykonawców i zespołów
4/ prezentowanie idei niezależnej fonografii polskiej wobec przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Od kilkunastu lat zajmujemy się także zagadnieniami, związanymi z korzystaniem z muzyki i telewizji w  działalności gospodarczej, oraz doradztwem w tym zakresie. Ściśle współpracujemy z Free Music Ltd, firmą oferującą muzykę i video wolne od opłat na rzecz org. zb. zarządzania.

Kogo reprezentujemy ?

W zakresie fonografii – reprezentujemy przede wszystkim swoich członków, czyli kilkanaście firm producenckich i wydawniczych, którzy chcą budować własny – niejako równoległy do istniejącego system produkcji, dystrybucji i promocji własnych produktów fonograficznych i audiowizualnych.
Reprezentujemy także idee niezależności od dużych koncernów fonograficzno – medialnych, w których interesie jest kreowanie mody na słuchanie, oglądanie i kupowanie wyłącznie artystów z nimi związanych.

W zakresie korzystania z utworów i praw chronionych – reprezentujemy naszych członków wspierających, przede wszystkim przedsiębiorców branży hotelarskiej, najbardziej narażonych na różnego rodzaju nadużycia ze strony o.z.z.-tów i ich pracowników.

Co dotąd zrobiliśmy ?

Obroniliśmy kilku niesłusznie posądzonych producentów, interweniując w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Skierowaliśmy kilkanaście zawiadomień o popełnieniu różnego rodzaju przestępstw przeciwko prawu autorskiemu a także czysto kryminalnych przez pracowników i przedstawicieli Stowarzyszeń ZAiKS i ZPAV.
Skierowaliśmy szereg interwencji w w.w. sprawach do Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, Ministra Kultury, Prezydenta R.P., Komisji Kultury Sejmu i wiele innych.
Byliśmy i jesteśmy zapraszani na posiedzenia sejmowej komisji kultury i środków przekazu.
Bierzemy udział w pracach zespołu ekspertów d.s. nowelizacji prawa autorskiego przy Ministrze Kultury.
Zorganizowaliśmy koncert „odrzuconych” pod nazwa 2 Good 4 Opole.
Zgłosiliśmy wielu artystów do konkursu Premiery i Debiuty Opole
Rozpowszechniliśmy hologramy – i robimy to nadal –  wśród niezależnych producentów, naszych członków.
Przeprowadziliśmy ważną rozmowę z przedstawicielem dyrektoriatu Kultury i Edukacji Komisji Europejskiej uświadamiając istnienie i działanie niezależnego rynku fonograficznego w Polsce.
Współpracujemy z organami d/s kultury Komisji Europejskiej: ostatnio w grudniu 2003 biorąc udział w MEDEC (Mediterranian Entertainment Conference) na Sardynii (T.Bielski – referat „Talent or training” ilustrowany występem Beaty Kossowskiej i Piotra Maciaka.

Nad czym pracujemy ?

Pracujemy nad:
1/  Nawiązaniem kontaktów z nowymi, potencjalnymi członkami, producentami fonograficznymi i muzycznymi, twórcami i tymi wszystkimi, którzy czują się niezależni i chcą nimi pozostać
2/  Inicjatywami, które mogłyby prowadzić do wyłonienia nowych talentów i ich wydania przez firmy fonograficzne związane z nami.
3/  Tworzeniem opinii  w mediach o niezależności fonografii i rynku muzycznego oraz kwestiach związanych z korzystaniem  z muzyki i obrazu w działalności gospodarczej.
4/  Opracowaniem idei Festiwalu „Polish Blues Challenge” i realizacja jego pierwszej edycji wspólnie ze stowarzyszeniem T.B.King Blues Club
5/  Współpraca z różnymi organami i organizacjami Unii Europejskiej celem promocji i propagowania polskiej kultury i polskich artystów.