FAQ

Kto może być członkiem S.N.F.P. ?

Członkiem może być każdy bez względu na obywatelstwo.
Członkiem zwyczajnym lub nadzwyczajnym może być osoba fizyczna lub prawna, zajmująca się produkcją, dystrybucją, rozpowszechnianiem bądź innymi związanymi z produkcją fono- lub videogramów czynnościami.
Członkiem wspierajacym może być osoba prawna lub fizyczna, która zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu SNFP i zobowiąże się do opłacania składki członkowskiej.

Co daje członkostwo w Stowarzyszeniu ?

Członkostwo w SNFP daje ochronę prawną, możliwość poznania środowiska niezależnych producentów i niezależnej twórczości, współtworzenia silnej i  niezależnej grupy producentów mającej własną sieć dystrybucji, własny katalog i oparcie o światowe organizacje tego typu.
Daje także możliwość zastosowania hologramów Stowarzyszenia na własnych produktach, co jakkolwiek nieobowiązkowe, ale czyni produkt wiadygodnym na rynku.
Reprezentuje interesy swoich członków wobec innych instytucji (np. ZAiKS), organów samorządowych itp.

Jak Stowarzyszenie walczy z piractwem ?

Przede wszystkim demaskujšc wszelkie przejawy bezprawia, bioršc udział w pracach zmierzajšcych do ulepszenia prawa autorskiego, a także wydając własne hologramy Stowarzyszenia, które mogą sygnować wszystkie produkty członków SNFP, monitorując rynek, oraz produkując płyty, których cena jest niższa niż cena płyt pirackich.

Co to jest FIPI ?

FIPI (International Federation Of Independent Phonographic Producers) jest federacją niezależnych producentów fonograficznych z siedziba w Brukseli (biuro operacyjne) i Londynie (siedziba władz) i zajmuje się m.in. organizowaniem silnej reprezentacji niezależnych producentów fonograficznych na forum światowym.

Dlaczego powstaliśmy ?

SNFP zostało założone w 1998 roku przez grupę niezależnych wydawców i producentów fonograficznych, oraz twórców i przedsiębiorców biorących udział w procesie powstawania produktów fonografii.
Powstaliśmy przede wszystkim, aby skutecznie reprezentować niezależnych producentów i twórców w kontaktach z instytucjami i władzami, aby wspierać niezależna działalność wydawniczą i producencką, aby demonopolizować rynek krajowej fonografii, aby wzmacniać wszystkich tych, którzy chcą przeciwstawić się swoistej hegemonii kilku wielkich koncernów fonograficznych działających w Polsce, oraz przede wszystkim aby wzmocnić polską kulturę.
To ostatnie zadanie chcemy realizować poprzez:
1/ tworzenie własnego, niezależnego, oryginalnego katalogu wydawnictw
2/ wspomaganie artystów debiutujących, którzy nie są w stanie sami „się przebić”.
3/ organizowanie imprez z udziałem niezależnych wykonawców i zespołów
4/ prezentowanie idei niezależnej fonografii polskiej wobec przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Kogo reprezentujemy ?

Reprezentujemy przede wszystkim swoich członków, czyli kilkanaście firm producenckich i wydawniczych, którzy chcą budować własny – niejako równoległy do istniejącego system produkcji, dystrybucji i promocji własnych produktów fonograficznych i audiowizualnych.
Reprezentujemy także idee niezależności od dużych koncernów fonograficzno – medialnych, w których interesie jest kreowanie mody na słuchanie, oglądanie i kupowanie wyłącznie artystów z nimi związanych.
Podpisujemy się pod celami Międzynarodowej Federacji Niezależnych Producentów Fonograficznych, której przesłanie można przeczytać pod: www.fipi.org

Co dotąd zrobiliśmy ?

Obroniliśmy kilku niesłusznie posądzonych producentów, interweniując w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Skierowaliśmy kilkanaście zawiadomień o popełnieniu różnego rodzaju przestępstw przeciwko prawu autorkiemu a także czysto kryminalnych przez pracowników i przedstawicieli Stowarzyszeń ZAiKS i ZPAV.
Skierowaliśmy szereg interwencji w w.w. sprawach do Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, Ministra Kultury, Prezydenta R.P., Komisji Kultury Sejmu i wiele innych.
Byliśmy i jesteśmy zapraszani na posiedzenia sejmowej komisji kultury i środków przekazu.
Bierzemy udział w pracach zespołu ekspertów d.s. nowelizacji prawa autorskiego przy Ministrze Kultury.
Zostaliśmy przyjęci przez sekretarza stanu Ministerstwa Kultury Pana Arkadiusza Rybickiego.
Zorganizowaliśmy koncert „odrzuconych” pod nazwa 2 Good 4 Opole.
Zgłosiliśmy wielu artystów do konkursu Premiery i Debiuty Opole
Rozpowszechniliśmy hologramy – i robimy to nadal –  wśród niezależnych producentów, naszych członków.
Wstąpiliśmy do F.I.P.I.
Przeprowadziliśmy ważną rozmowę z przedstawicielem dyrektoriatu Kultury i Edukacji Komisji Europejskiej uświadamiając istnienie i działanie niezależnego rynku fonogarficznego w Polsce.
Współpracujemy z organami d/s kultury Komisji Europejskiej: ostatnio w grudniu 2003 bioršc udział w MEDEC (Mediterranian Entertainment Conference) na Sardynii (T.Bielski – referat „Talent or training” ilustrowany występem Beaty Kossowskiej i Piotra Maciaka.

Nad czym pracujemy ?

Pracujemy nad:
1/  Nawiązaniem kontaktów z nowymi, potencjalnymi członkami, producentami fonograficznymi i muzycznymi, twórcami i tymi wszystkimi, którzy czują się niezależni i chcą nimi pozostać
2/  Inicjatywami, które mogłyby prowadzić do wyłonenia nowych talentów i ich wydania przez firmy fonograficzne związane z nami, – Szansa dla Talentu, Sampler  Niezależnych
3/  Współpracą z niezależnymi ośrodkami i organizacjami za granicą (FIPI,AFIM) w celu wymiany poglądów na temat przyszłości fonografii i rynku muzycznego w kontekście powstania nowych technik przekazu dźwięku i rozwoju nowych mediów
4/  Stworzeniem wspólnej, niezależnej dystrybucji produktów członków Stowarzyszenia
5/  Tworzeniem opinii  w mediach o niezależności fonografii i rynku muzycznego.
6/  Nawiązaniem kontaktów z ośrodkami niezależnymi na wschodzie Europy
7/  Opracowaniem idei Festiwalu Niezależnych
8/  Wspólpraca z różnymi organami i organizacjami Unii Europejskiej celem promocji i propagowania polskiej kultury i polskich artystów.