Statut

Statut „Fundacji Niezależna Fonografia Polska”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Niezależna Fonografia Polska”, zwana dalej „Fundacją” lub „FNFP” działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, oraz postanowień niniejszego statutu.

 2. Fundacja została ustanowiona przez Tomasza Piotra Bielskiego aktem notarialnym sporządzonym przez Wojciecha Goneta, notariusza, w kancelarii Notarialnej w Piasecznie przy ul. Puławskiej numer 45 lokal 20 w dniu 2 kwietnia 2019 roku. Repertorium A nr 539/2019.

  § 2

 1. Siedzibą fundacji jest m.st. Warszawa.

 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

 3. Terenem działania fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

  § 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawują minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa

narodowego oraz prezydent m.st. Warszawy.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty,odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, i przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest działalność kulturalna, informacyjna, doradcza, organizacyjna i interwencyjna w zakresie funkcjonowania:

   • polskiej branży muzycznej,

   • zbiorowego i indywidualnego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,

   • wszelkich aspektów użytkowania i korzystania z praw autorskich i pokrewnych przede wszystkim w zakresie repertuaru muzycznego i video/filmowego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i osoby fizyczne,

   • branży wydawniczej, prasowej, fonograficznej i video/filmowej.

Działalność statutowa określona w § 6 będzie finansowana przez „Fundację” i jest niedochodowa.

Środki „Fundacji” będą przeznaczane na:

   • zamawianie i sporządzanie opinii prawnych, komentarzy i ocen w zakresie oddziaływania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi i innych przepisów mających zastosowanie w dziedzinie ochrony i korzystania z praw własności intelektualnej, działalności organizacji zbiorowego zarządzania.

   • podejmowania interwencji u władz i organów państwa w przypadkach naruszania praw uczestników działających w branży muzycznej, zbiorowego i indywidualnego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.

   • zapewnienie możliwości działania „Fundacji” poprzez zatrudnienie niezbędnych pracowników, wynajęcie lokalu, opłaty za media, telefony i inne koszty działalności.

   • sporządzanie, druk i rozsyłanie materiałów informacyjnych, dotyczących statutowych działań „Fundacji”.

   • finansowanie doradztwa i pomocy dla użytkowników praw intelektualnych w zakresie objętym regulacjami ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi i innymi przepisami.

   • udział przedstawicieli „Fundacji” w kongresach i innych spotkaniach branżowych, dotyczących statutowych celów działania oraz organizacja tego rodzaju niedochodowych imprez.

   • inicjowanie i udział w postępowaniach sądowych związanych z prowadzoną działalnością.

   • organizacja i współorganizacja niedochodowych artystycznych imprez promocyjnych, promujących młodych twórców i wykonawców z branży muzyki.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. promowanie młodych twórców i wykonawców w kraju i za granicą,

b. organizowanie i udział w imprezach z założenia niedochodowych, promujących artystów zwłaszcza muzyków, wokalistów, autorów i kompozytorów, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki wywodzącej się z bluesa.

c. organizację festiwali i konkursów na zasadzie niedochodowości.

d. organizowanie koncertów, występów i innych imprez z udziałem polskich i zagranicznych wykonawców i twórców w kraju i zagranicą, z zachowaniem zasady niedochodowości.

e. prowadzenie działalności wydawniczej (prasowej, książkowej i fonograficznej) w zakresie realizacji celów statutowych, z założeniem niedochodowości.

g. fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych,

h. informowanie, doradzanie i pomoc w optymalizowaniu działalności pod kątem efektywności i zgodności z obowiązującym prawem na rzecz użytkowników praw autorskich i praw pokrewnych,

i. podejmowanie działań na rzecz przejrzystości, uczciwości i zgodności z prawem działań podmiotów i instytucji w zakresie odnoszącym się do praw autorskich, praw pokrewnych oraz praktyki działania organizacji zbiorowego zarządzania i ich relacji z użytkownikami tych praw.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji osób prawnych,

c. dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (§ 9 ust. 1 lit. c),

d. odsetek bankowych.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 10

Władzą Fundacji jest zarząd Fundacji, zwany dalej zarządem.

§ 11

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 lub więcej osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatorów.

 2. Członkiem i prezesem zarządu może być Fundator lub przedstawiciel Fundatora.

 3. Funkcję członka zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 4. Pierwszy skład zarządu powołuje Fundator.

 5. Członkostwo w zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka zarządu.

6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji w drodze uchwały.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g. składanie wniosku do Fundatora o zmianę statutu,

h. wnioskowanie do Fundatora o połączenie i likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi, jeśli wyrazi takie życzenie, roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 13

1. W przypadku powołanie zarządu kilkuosobowego posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. Powyższe nie dotyczy zarządu jednoosobowego.

3. Z zastrzeżeniem jak w punkcie 2 o posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie zarządu.

4. Z zastrzeżeniem jak w punkcie 2 zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 14

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, w tym także majątkowych

majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 15

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.

Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 16

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator.

§ 17

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Fundatora na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Warszawa, dnia 02 kwietnia 2019 r.

Tomasz Piotr Bielski – Fundator