Informacja w przypadku kontroli hotelu przez ZAiKS, STOART i inną org. zb. zarz. a także przez policję.

Do wszystkich zainteresowanych, w tym organizacji zbiorowego zarządzania, organów porządku publicznego (policji, prokuratury, sądów) i in.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Członkowie Wspierający naszej Fundacji, nie mają obowiązku zawierania jakichkolwiek umów z organizacjami zbiorowego zarządzania (ZAiKS, STOART, SAWP, ZPAV i in.), ponieważ nie korzystają z chronionego przez te organizacje repertuaru.

Uzasadnienie:

      1. W hotelach – Członkach Wspierających FNFP funkcjonuje system „Pokoje EKO”. Gość przybywając do hotelu, jako pierwszy wybór, w trosce o jego zdrowie, otrzymuje taki właśnie pokój, tj. pozbawiony działającego odbiornika tv. Jak bardzo szkodliwe jest to promieniowanie świadczą badania naukowe, przedstawiona w artykułach prasowych: „Telewizja a zdrowie” i „6 ważnych powodów aby wystawić telewizor z sypialni”.

W opisanej sytuacji, kiedy Gość nie korzysta z odbiornika, jest oczywistym że ani on, ani tym bardziej hotel, nie korzystają z praw chronionych przez organizacje zbiorowego zarządzania, a więc jakiekolwiek ich roszczenia są bezpodstawne.

W przypadku kiedy Gość oświadczy, że chce mieć telewizor w pokoju, może go nieodpłatnie wypożyczyć na czas pobytu od Fundacji NFP. Tym samym Gość, jako posiadacz odbiornika, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, korzysta z dozwolonego użytku chronionych utworów i praw, a więc ani Gość, ani hotel nie mają żadnego obowiązku zawierania jakichkolwiek umów o organizacjami z.z., dotyczących odtwarzania chronionego przez nie repertuaru.

2. W tzw. przestrzeni publicznej hoteli i innych obiektów branży hotelarskiej, nasi Członkowie w obecności Gości odtwarzają wyłącznie Free Music – muzykę wolną od opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania. Pracownicy mający dostęp do urządzeń odtwarzających muzykę lub obraz są poinformowani i podpisują stosowną instrukcje, że w obecności Gości dozwolone jest wyłącznie odtwarzanie Free Music, a w przypadku odbiorników tv w przestrzeni publicznej (restauracja, recepcja, fitness itp. – wyłącznie programów nie zawierających utworów chronionych (wiadomości, sport itp. tj. programy nie zawierające muzyki), lub nie chronione prawem autorskim video. W takiej sytuacji nie mogą istnieć żadne roszczenia ozz-tów wobec przedsiębiorcy.

3. W przypadku imprez w rodzaju wesel itp. organizatorami tych imprez są zawsze i wyłącznie podmioty zewnętrzne (para młoda, rodzice, teściowie itp.), co jest jednym z warunków zawartej umowy. Przedsiębiorca jest tu jedynie zleceniobiorcą, dostarczającym np. catering, obsługę czy wynajmującym salę. Zgodnie z ustawą, w przypadku korzystania w trakcie imprezy z chronionej muzyki, obowiązek uregulowania należności wobec ozz-tów obciąża organizatora imprezy. W przypadku innych imprez, w rodzaju zabawy sylwestrowej, organizatorem od strony artystycznej zawsze jest DJ lub zespół muzyczny, co stanowi jeden z warunków zawieranej umowy i co skutkuje obowiązkiem rozliczenia się organizatora części artystycznej z właściwymi organizacjami zz.

Podsumowując: nie istnieją żadne powody ani podstawy aby Członkowie Wspierający Fundacji NFP mieli obowiązek zawierania jakichkolwiek umów z organizacjami zbiorowego zarządzania, a więc także ponoszenia jakichkolwiek opłat na ich rzecz.

Dodatkowo zwracamy uwagę, że art. 48 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1293) stanowi, iż „W zakresie swojej działalności organizacja zbiorowego zarządzania może się domagać udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych przez nią wynagrodzeń i opłat”. Bez spełnienia tego warunku organizacja zz nie ma prawa składać jakichkolwiek zawiadomień czy oskarżeń o rzekome przestępstwa do organów porządku publicznego. Jeśli wskazany wyżej tryb nie zostanie zachowany, złożenie tego rodzaju zawiadomienia, jak również podjęcie w jego wyniku jakichkolwiek działań przez wspomniane organy, należy ocenić jako próbę wymuszenia (wyłudzenia), spełniającą kryteria określone w art. 286 kodeksu karnego, w czym instytucjom w rodzaju policji czy prokuratury uczestniczyć nie wolno.

Prawidłowe postępowanie w tego rodzaju sprawach winno mieć następujący przebieg:

A/. Organizacja z.z. która uważa, że w firmie konkretnego przedsiębiorcy może mieć miejsce korzystanie z chronionego repertuaru, w pierwszym rzędzie ma obowiązek zwrócenia się do niego z pisemnym wnioskiem o udzielenie informacji w przedmiotowym zakresie. Ozz powinna też upewnić się, że wezwanie do udzielenia informacji zostało adresatowi skutecznie doręczone.

B/. Po otrzymaniu wnioskowanych informacji ozz albo rezygnuje z roszczeń ( w przypadku, kiedy korzystanie z chronionego repertuaru nie ma miejsca), albo – jeśli ma wątpliwości, zwraca się o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

C/. Po wyczerpaniu procedury jw. ozz może zwrócić się do sądu o ocenę otrzymanych informacji w kontekście istnienia lub nieistnienia zobowiązań przedsiębiorcy z tego tytułu, jeśli z otrzymanymi informacjami nie zgadza się.

D/. Dopiero w przypadku uporczywego niespełniania przez przedsiębiorcę obowiązku wynikającego z art. 48 wspomnianej ustawy, ozz może złożyć stosowne zawiadomienie do prokuratury/policji. W zawiadomieniu tego rodzaju powinno być wykazane, że przedsiębiorca z premedytacją uchyla się od udzielenia przedmiotowych informacji.

E/. Organizacje zbiorowego zarządzania nie posiadają uprawnień do przeprowadzania kontroli obiektów hotelowych czy gastronomicznych. Ich uprawnienia ograniczają się do zwrócenia się do przedsiębiorcy o udzielenie informacji, dotyczących korzystania bądź niekorzystania w jego obiekcie z chronionego repertuaru.

W imieniu zespołu doradztwa prawnego Fundacji NFP

(Tomasz Bielski, prezes zarządu)

Dodaj komentarz